CODUL DE  ETICĂ ȘI

DEONTOLOGIE  PROFESIONALĂ

 

Codul de etică este una dintre pietrele de temelie ale unei profesii adevărate.

Codul public articulează și afirmă valorile fundamentale ale profesiei, credințele și

responsabilitățile. Codul de etică propus reprezintă un set de principii care urmează să

fie onorate de către cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatea noastră.

Principiile pentru colectivul Liceului ”Voltaire” Craiova au fost dezvoltate pentru a clarifica natura responsabilităților etice și servesc drept standarde de ghidare și de evaluare judicioasă a conduitei în situațiile în care (nu) sunt demonstrate implicații profesionale și etice. De asemenea, ele sunt necesare pentru a menține standardele de integritate, conducere și profesionalism în rândul profesorilor, personalului auxiliar și administrativ.

Codul aderă la convingerea fundamentală că elevul este motivul cel mai important pentru existența profesiei și, de aceea, este orientat spre o educație publică de calitate. Profesorii și personalul din educație au responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt așteptate de la toți cei implicați în această importantă activitate. Comportamentul etic trebuie să fie o parte integrantă a instituției, un mod de a acționa care trebuie profund înrădăcinat în colectivul școlii.

         

În acest context, prezentul Cod de etică și deontologie profesională promovează:

a.  Competența profesională;

b.  Integritatea morală;

c.  Cultura organizationala;

d.  Formele respectului (față de muncă și valori, față de persoane și comunitate);

e.  Creativitatea, initiativa și personalitatea;

f.  Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;

g.  Deschiderea către viata comunitatatii;

h.  Alinierea la tendințele si practicile învățământului european.

 

Codul de Etică se referă la unele valori esențiale legate de profesia de profesor, și anume: integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea și încrederea.

 

Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin:

·        crearea și menținerea relațiilor profesionale corespunzătoare

·        comportarea cu imparțialitate, încredere și onestitate

 

Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin:

·        exersarea acțiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte

·        exprimarea stimei față de o altă persoană, acționând și discutând sincer și corect

 

Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT prin:

·        calitatatea de a fi tolerant, atent și înțelegător cu alte persoane, cu părerile și valorile lor

·        calitatatea de a fi conștient de faptul că relația cu elevii și părinții acestora trebuie să fie bazată pe respect reciproc, încredere și dacă este necesar, pe confidențialitate

 

Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin:

·        oferirea priorității educației și îngrijirii elevilor

·        angajarea în activități de dezvoltare profesională continuă și de îmbunătățire a strategiilor de predare-învățare

·        colaborarea și cooperarea cu colegii  în interesul educării și bunăstării discipolilor

 

Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE  prin:

·        calitatatea de a fi cinstit și rezonabil

·        participarea la bunăstarea indivizilor și a comunității

·        soluționarea conflictelor prin discuții profesionale și de reflecție 

 

PRINCIPIILE ETICII

 

·        respectarea confidențialității informațiilor de către salariați față de școală, de către școală față de elevi

·        sensibilitatea față de conflictele de interese, detectarea și,  dacă este posibil, evitarea lor cât și transparența în activitatea acestora

·        apelarea la arbitrii neutri pentru rezolvarea lor

·        respect față de regulile de drept

·        conștiință profesională, profesionalism

·        cultivarea competenței profesionale

·        limitarea deciziilor și acțiunilor la competența profesională

·        simțul responsabilității, a avea în vedere consecințele practice ale deciziilor

·        respectarea drepturilor și libertăților celorlalți, libertate în comportament și de opinie

·        evitarea discriminărilor de orice fel

·        respectarea ființei umane, a nu aduce prejudicii intenționate celorlalți, a respecta personalitatea umană, cu necesitățile și exprimările sale.

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE

 

 Art.33. Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar are drepturile și obligațiile prevăzute în Legea Educatiei 2011, privind Statutul Personalului Didactic, Sectiunile 8-11.

 

Drepturile:

·        Corpul profesoral se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea Învățământului, in Statutul Personalului Didactic și în contractul de muncă.

·        Cadrele didactice au dreptul de a participa la activități de perfecționare profesională și în timpul anului școlar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administrație, se va stabili durata absenței permise și condițiile de acoperire a orelor / materiei.

·        Profesorii pot aduce la cunoștința directorilor sau a Consiliului de Administrație recomandările, observațiile și doleanțele lor, verbal sau în scris.

 

Îndatoririle:

·        Personalul didactic are obligații și răspunderi care decurg din Legea Învățământului și din prevederile contractului de muncă.

·        Crearea atmosferei de lucru în timpul lecțiilor, încurajând elevii la o comunicare loială și dialog eficient, bazat pe respect reciproc.

·        Evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor elevilor se va face periodic, ritmic și printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate și corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilități de afirmare a tuturor laturilor personalității acestora (inteligența, imaginație, spirit critic, sensibilitate).

·        Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalitățile și criteriile de evaluare pe care le va aplica.

În perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie să:

ü fie disponibil de a ajuta elevii în pregătirea eficientă față de acele probe;

ü creeze un mediu ce ar favoriza desfășurarea corectă și deschisă a testului /examenului;

ü evaluând și apreciind elevul, să estimeze cu grijă și corespunzător răspunsurile elevului.

·        Cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei:  pregătirea suplimentara a elevilor.

·        Fiecare cadru didactic are obligația de a efectua cel puțin o data pe săptămână serviciul pe școala, în funcție de graficul stabilit. 

·        Profesorul de serviciu va fi ajutat în activitatea sa de elevul de serviciu. Activitatea elevului de serviciu, stabilit printr-un grafic, va fi coordonată de profesorul de serviciu, care la ora 7.45 îi va face și instruirea.

·        Cadrele didactice dețin si funcția de diriginți. Sarcinile diriginților sunt stabilite prin acte normative. 

·        Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinții prin: 

ü ședința cu părinții (lunar); 

ü întâlniri individuale; 

ü întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice; 

ü consultații periodice în ziua și ora stabilită de comun acord. 

·        Diriginții, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatea cultural-artistică, distractivă, programul de excursii al elevilor.

·        Profesorii diriginți au obligația să organizeze activități care să contribuie la formarea unității colectivelor pe care le conduc.

·        Cadrele didactice, au obligația, prin conlucrarea cu elevii, să contribuie la păstrarea bunurilor școlii.

·        Cadrele didactice, care dețin funcția de șefi de catedră /comisie, răspund de coordonarea întregii activități a catedrei/comisiei si își desfășoară activitatea pe baza unui plan de munca. 

·        Activitatea instituției este organizată conform programului stabilit de comun acord cu elevii  și pe baza Regulamentului de funcționare în școală. 

·        Sistemul informațional în școala va fi asigurat prin: 

ü serviciul secretariat; 

ü profesorul de serviciu; 

ü internet;

·        In cadrul Consiliului de administrație, comisia diriginților și la nivelul catedrelor vor fi comunicate sarcinile si hotărârile organelor ierarhice.

·        Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente, cadrele didactice se pot învoi conform legii si în următoarele condiții: 

ü prin suplinirea cu cerere; 

ü concediu fără plată în condițiile legii.

·        Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate, în liceu sau în afara sa, care ar aduce atingerea bunului renume.

·        Profesorilor nu le este permis să dea afară elevii din timpul orelor.

·        Profesorilor li se interzice să întrerupă sau să suspende orele, fără acceptul conducerii școlii.

·        Profesorilor li se interzice să absenteze de la ore.

·        Nu sunt admise modificări în documentele școlare. Eventualele greșeli se semnează, contrasemnează de director, apoi se aplică ștampila școlii.

 

 

OBLIGAȚIILE  FAȚĂ DE PROFESIE

Personalul din educație trebuie:

·        să merite încrederea și confidența publică și să crească stima față de profesie prin asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii;

·        să asigure permanenta înnoire și îmbogățire a cunoștințelor profesionale;

·        să contribuie la dezvoltarea și promovarea politicilor de educație;

·        să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise și de reflectare;

·        să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei  și promovând procesul de studiu al elevilor;

·        să ofere suport noilor veniți în această profesie;

·        să respecte confidențial informația despre colegii săi, ci excepția situațiilor impuse de lege  sau obligate de scopul profesional;

·        să determine ca natura, formatul și programarea perfecționării profesionale să fie o expresie esențială a profesionalismului lor;

·        să fie sincer când declară toate informațiile relevante cu privire la competență și calificare;

·        să susțină toate eforturile pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în și prin educație.

 

OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE ELEVI

 Personalul din educație trebuie:

·        să respecte dreptul elevilor fără discriminare

·        să înțeleagă unicitatea, individualitatea și nevoile specifice ale fiecărui elev și să prevadă orientarea și încurajarea fiecărui elev de a-și realiza întregul său potențial;

·        să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunități de angajament mutual în care este loc pentru fiecare;

·        să mențină relații profesionale cu elevii;

·        să apere și să promoveze interesele elevilor și să facă orice efort pentru a proteja elevii de abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;

·        să manifeste simțul datoriei, seriozitate și confidențialitate în toate problemele ce afectează binele elevilor lor;

·        să asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori concordant cu standardele internaționale ale drepturilor omului;

·        să-și exercite autoritatea cu dreptate și compasiune;

·        să asigure că relația privilegiată între profesor și elev nu este exploatată în niciun fel, în mod special

·        să direcționeze efortul profesional spre susținerea elevilor în evoluția și armonizarea personalității elevilor, precum și formarea  capacității lor de a munci

·        să nutrească pentru elevi cinste și integritate și să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita aceste calități

·        să manifeste autoritate în conformitate cu Legea și să dezvolte concepte pentru nevoile și drepturile elevilor

·        să fie conștient că fiecare copil este o individualitate și discipolii se pot deosebi în asimilarea cerințelor promovate de educație

·        să fie conștient de obligația sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum posibil

·        să conlucreze cu părinții în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i și implicându-i unde este necesar

·        să nu utilizeze relațiile profesionale cu elevii în avantaje private

·        să nu divulge informația despre elevi, obținută pe parcursul serviciului profesional, cu excepția situațiilor cerute de lege sau scopul profesional

·        să nu accepte favoruri sau cadouri de la discipoli în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, direct, sau indirect, orice tip de recompensă de la elevi

·        să evalueze elevul doar în baza meritului și performanțelor școlare

·        să nu implice pedepse corporale față de elevi, drept deducție din randamentul școlar al discipolilor.

 

OBLIGAȚIE FAȚĂ DE COLEGI

 Personalul din educație trebuie:

·        să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziția profesională și opiniile;

·        să fie pregătit să ofere sfaturi și asistență în mod special celor la început de carieră sau în pregătire;

·        să mențină confidențialitatea informațiilor despre colegi obținute în cursul serviciului profesional, dacă dezvăluirea nu servește îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este cerută de lege;

·        să-și asiste colegii în procedurile paritare negociate și agreate între sindicatele din educație și angajatori;

·        să apere și să promoveze interesele și binele colegilor și să-i protejeze de abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;

·        să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influența deciziile / acțiunile profesorale;

·        să nu încerce să influențeze Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean cu ceea ce ține de conținuturi ce ar afecta profesorii.

 

OBLIGAȚIILE FAȚĂ DE PĂRINȚI

Personalul din educație trebuie:

·        să recunoască dreptul părinților la informare și consultare, prin metode agreate, cu privire la binele și progresul copiilor lor;

·        să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;

·        să facă orice efort pentru a încuraja părinții să se implice activ în educația, bunăstarea și succesul copiilor săi și să susțină activ procesul de învățare prin asigurarea evitării formelor de exploatare a muncii copiilor care le-ar putea afecta educația.

·        să informeze părinții despre progresul sau deficiențele elevilor săi, exercitând onestitatea și tactul pedagogic la maximum, cooperând cu părinții în ajutorarea și perfecționarea elevilor

·        să lucreze și coopereze cu părinții elevilor săi, stabilind relații deschise, cinstite și respectuoase

·        să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinții discipolilor săi, în schimbul unor privilegii.

 

 

RECOMPENSE PENTRU PROFESORI

 

·        Evidențierea în Consiliul Profesoral

·        Acordarea gradației de merit conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației

·        Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul școlii, dacă este posibil, sau de la agenții economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile

·        Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziții în diferite comisii la nivel local, regional, național, pentru participarea la conferințe și întâlniri internaționale.

 

 

SANCȚIUNI PENTRU PROFESORI

 

Abateri

Prima dată

De mai multe ori

Întârziere la ore

Notarea în condica de prezență

Atenționare în fața Consiliului Profesoral și a Consiliului de Administrație

Neplata orei dacă întârzierea depășește 10 minute

Absență nemotivată de la ore

Neplata orei

Neplata orelor

Diminuarea calificativului anual

Sancțiune salarială stabilită de Consiliul de Administrație al instituției de învățământ

Absență nemotivată de la Consiliul Profesoral

Avertisment verbal

Atenționare în fața Consiliului de Administrație

Diminuarea calificativului anual

Atitudine necorespunzătoare față de colegi sau față de elevi

Avertisment verbal

Atenționare în fața Consiliului Profesoral

Diminuarea calificativului anual

 

     Toate aceste aspecte integrate în cadrul unui cod aparține managementului de vârf, formele acestuia variind funcție de mărimea, domeniul și preferințele școlii. După elaborare, acesta trebuie comunicat tuturor părților interesate atât din interiorul cât și din afara entității. Etica și responsabilitatea socială necesită un angajament zilnic și total din partea școlii (lider, profesori, elevi și părinți etc.). Părinții elevilor sau tutorii lor legali sunt chemați să se implice în activitățile organizate de școală, să facă propuneri pentru îmbunătățirea calității educației copiilor lor, să ia la cunoștință și să respecte prevederile contractului de parteneriat cu școala. 

 Activitatea managerială necesită perfecționarea continuă a cunoștințelor conform următoarelor module:

·        Comunicare;

·        Managementul unității de învățământ;

·        Managementul calității procesului de învățământ;

·        Organizare și strategii de coordonare și evaluare educațională.

 

Depunerea plângerilor de încălcare a Codului de etică profesional

 

Orice persoană va fi în măsură să facă o plângere cu privire la un profesor. Aceasta va include membri ai publicului, angajatori și alte cadre didactice.

Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într–un an școlar, reclamații

(contestații) repetate, scrise sau verbale, cu privire la calitatea procesului de predare –

învățare, nerespectarea deontologiei profesionale sau la corectitudinea evaluarii,

acesta va fi pus în discutia unei comisii interne de disciplină care va înainta Consiliului deAdministrație propuneri corespunzatoare.

Sancțiunile disciplinare, care se pot aplica, în raport cu gravitatea abaterilor, precum și procedura sunt cele prevazute de Legea Educației, Sectiunea 11:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs

pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor

didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

De asemenea, mai pot fi luate următoarele măsuri:

·        Profesorului i se va scădea calificativul anual  

·        Profesorului i se va lua calitatea de diriginte, dacă o are

Consiliul Profesoral nu are autoritatea:

·        Să analizeze plângeri cu privire la cineva care nu este cadru didactic.

·        Să compenseze cu plată sau să ajute pe cineva să facă o cerere de despăgubire.

·         Să facă  un profesor să își ceară scuze.

·        Să ofere consultanță profesională sau reprezentare pentru o persoană care face o plângere.

·        Să rezolve orice probleme pe care o persoană le are cu o școală sau organizație.

 

CONDUITA NEDISCRIMINATORIE

 

Acest cod de etică profesoral apără interesele oricărei persoane și respectă normelor privind non-discriminarea bazată pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credința, opinie politică sau de alta natura, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.


I. Principii generale


(1) Respectarea demnității fiecărei ființe umane este o condiție esențială a activității noastre.
(2) Pentru noi, orice individ, indiferent de caracteristicile sale personale sau de apartenența la un anumit grup este îndreptățit să fie tratat în mod egal, nediscriminatoriu.

(3) Educația prețuiește diversitatea umană.

(4) Avem credința că fiecare persoană poate reprezenta o valoare adăugată grupului sau organizației în care își desfășoară activitatea.

(5) Considerăm că egalitatea de șanse și de tratament între toate persoanele reprezintă o condiție a progresului societății.II. Scop


(1) Scopul conduitei nediscriminatorie este de a preveni și combate comportamentele discriminatorii de a promova diversitatea și egalitatea de șanse.

(2) Codul de conduită își propune să îi protejeze pe cei care sunt expuși discriminării la locul de muncă și doresc să înainteze o plângere, oferind de asemenea posibilitatea celor acuzați să se apere în mod echitabil.


III. Domenii de aplicare


(1) Fiecare individ indiferent de caracteristicile sale sau apartenența la un anumit grup este respectat, apreciat și tratat în mod egal în relațiile de muncă și în relațiile dintre colegi.

(2) Elevii noștri sunt respectați, iar serviciile noastre li de adresează tuturor în mod nediscriminatoriu pe orice criteriu prevăzut de lege.

(3) În contractele pe care le încheiem, apreciem ca partenerii noștri să împărtășească aceleași valori privind diversitatea și egalitatea în drepturi.

 

 

IV. 10 reguli de comportament nediscriminatoriu la locul de muncă


(1) Toți angajații se comportă respectuos unul față de celălalt, fără discriminări pe vreunul dintre criterii.

(2) Toți angajații se comportă respectuos față de elevi, fără discriminări pe vreunul dintre criterii.

(3) Nu sunt permise adresările sau comportamentele jignitoare, incitările la ură, la discriminare, intimidările sau violența îndreptată împotriva colegilor sau clienților pe baza unui criteriu de discriminare.

(4) În procesul de recrutare sau de selecție a personalului și la angajare nu vom impune condiții care discriminează, ci numai condiții obiective, care au strictă legătură cu postul respectiv. Dacă acest proces este realizat prin intermediul unui terț, atunci îi vom cere în mod expres să nu discrimineze.

(5) Condițiile și sarcinile de lucru se stabilesc și se modifică conform legii și în funcție de nevoile organizației, indiferent de vreun criteriu de discriminare.

(6) Stabilirea remunerațiilor pentru munca prestată (salariu sau altele) precum și acordarea altor avantaje și facilități se face conform legii și eventual în funcție de negocierea purtată între părți. Nici un criteriu de discriminare nu poate sta la baza lor.
(7) Accesul la formare, perfecționare, reconversie sau promovare profesională se face fără diferențieri pe vreunul dintre criteriile de discriminare.

(8) Angajații nu pot fi sancționati disciplinar pentru că au o anumită caracteristică sau aparțin vreunui grup dintre cele identificate prin criteriile de discriminare.

(9) Niciunul dintre criteriile de discriminare nu poate sta la baza unei concedieri.

(10) Dacă un angajat, un coleg sau un părinte a făcut o plângere cu privire la un pretins comportament care încalcă vreuna dintre regulile de mai sus sau a dat o declarație referitoare la un astfel de comportament săvârșit împotriva altuia, angajatorul și toți angajații se vor purta în continuare respectuos față de aceștia, fără resentimente sau răzbunări.

 

V. Publicarea și obligația de respectare


(1) Prezentul cod va fi făcut public angajaților și semnat de luare la cunoștință. Noii veniți vor fi informați despre existența sa și vor semna de luare la cunoștință.

(2) Codul va fi afișat într-un loc ușor accesibil angajaților.

(3) Odată luat la cunoștință conținutul codului, fiecare angajat se obligă să respecte prevederile sale. În caz contrar, răspunde disciplinar pentru abatere disciplinară, conform Codul muncii.